Tag Archives: แบบเรียนรู้เด็ก

รวมเพลง ก ไก่ หลายเวอร์ชั่น

สื่ออนิเมชั่นประกอบการเรียนการสอน พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สำหรับเด็กเหมาะสำหรับเด็กฝึกร้อง ท่องจำ ก่อนเข้าโรงเรียนและยังเหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

Read More

รวมเพลงเด็กฟังกันต่อเนื่อง

รวมสื่อสำหรับเด็ก ฝึกร้อง ท่องจำ เพื่อให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆจากวีดีโอแห่งความสนุกและการเรียนรู้สำหรับเด็ก ในรูปแบบภาษาไทย และในภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษา  ตัวเลข รูปทรง พยัญชนะ  และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว มากมายหลายรูปแบบ

Read More

Subscribe to Our Newsletter